Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Tenzij uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. CTP: China Trade & Projects, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Hoek van Holland, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24329031.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie CTP een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en CTP tot stand gekomen overeenkomst, waarmee CTP zich heeft verbonden tot de levering van producten en/of het verlenen van diensten.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens CTP te leveren zaken.
 5. Diensten: alle dienstverlening waartoe CTP zich in het kader van de overeenkomst heeft verbonden, zoals advisering omtrent de inkoop door de wederpartij van producten en productcontroles.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CTP en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Voor zover hierin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze leveringsvoorwaarden eveneens van toepassing op vervolgorders, zonder deze leveringsvoorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te hoeven stellen.
 4. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van CTP vrijblijvend.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van CTP, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 4. Een aanbod geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 2.3, niet automatisch voor vervolgorders. Prijswijzigingen worden voorbehouden.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van CTP, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CTP anders aangeeft. Indien CTP een order- of opdrachtbevestiging aan de wederpartij verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht CTP nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN

 1. Indien CTP voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat CTP deze gegevens heeft ontvangen.
 2. CTP spant zich in overeengekomen (op)leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor een tekortkoming van zijn toeleveranciers draagt CTP nimmer enige aansprakelijkheid.

ARTIKEL 5. |  LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van producten plaats door bezorging op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door de wederpartij of een door hem aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.
 3. De wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname van de producten om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat CTP hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de producten verschuldigd.
 4. Het is CTP toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is CTP gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 6. |  DIENSTVERLENING

 1. De dienstverlening van CTP, zoals advisering omtrent de inkoop door de wederpartij van producten en productcontroles, wordt uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. Bij de uitvoering van diensten is CTP mede afhankelijk van de door de wederpartij te verstrekken gegevens. CTP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt doordat hij uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst conform door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 2. Voorts verbindt CTP zich in het kader van zijn de dienstverlening uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij er niet voor instaan dat de wederpartij de resultaten behaalt die hij bij het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen. Indien de dienstverlening van CTP naar het oordeel van de wederpartij niet het gewenste resultaat oplevert, kan dit nimmer als tekortkoming van CTP worden aangemerkt en de blijft de wederpartij onverminderd gebonden aan de nakoming van zijn verplichtingen jegens CTP.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 4. Een aan CTP verstrekte opdracht is, evenals een koop, na totstandkoming daarvan bindend. Indien desondanks annulering door de wederpartij plaatsvindt, is de wederpartij gehouden tot vergoeding van de schade die CTP ten gevolge van een dergelijke annulering lijdt.

ARTIKEL 7. |  OVERMACHT

 1. CTP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de omstandigheid dat CTP door toedoen van zijn toeleveranciers niet in staat is de producten (tijdig) te leveren.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, dan wel de overmachtsituatie langer dan vier maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien CTP bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. CTP is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst CTP ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien op de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is CTP gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is CTP gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door CTP op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die CTP ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien CTP de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. |  ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en hoeveelheid naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan CTP.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, wordt geacht dat het geleverde door de wederpartij is goedgekeurd en dat het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Uit een niet-tijdig ingediende reclame, vloeit voor CTP geen enkele verplichting voort.
 3. Geen grond voor reclames biedt de omstandigheid dat het geleverde, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, overeenstemt met aan de wederpartij vóór uitvoering van de overeenkomst verstrekte monsters, welke door de wederpartij vóór totstandkoming van de overeenkomst zijn goedgekeurd.
 4. Overeengekomen productspecificaties, al dan niet in de vorm van monsters als bedoeld in het vorige lid, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in kleuren, maten, hoeveelheden en specificaties van producten die de wederpartij, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, behoort te dulden.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.
 6. CTP aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor aan hem toerekenbare tekortkomingen ten aanzien van de geleverde producten, welke aansprakelijkheid is beperkt tot een inspanningsverplichting de tekortkoming te herstellen. Indien herstel onmogelijk is, is CTP aansprakelijk voor ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, met dien verstande dat de wederpartij voor deugdelijk geleverde prestaties en nog deugdelijk te leveren prestaties, de overeengekomen prijs verschuldigd blijft. Aansprakelijkheid van CTP voor een gebrekkige levering bestaat, onverminderd het bepaalde in het overige van deze leveringsvoorwaarden, uitsluitend indien de wederpartij aantoont dat CTP tekort is geschoten in de nakoming van hetgeen tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
 7. Garantie op geleverde producten is uitsluitend van toepassing indien dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. De garantie zal nimmer verder reiken dan de eventueel door de toeleveranciers van CTP verstrekte fabrieksgarantie.

ARTIKEL 10. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de levering van de producten, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is CTP gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 2. Voorts is CTP gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de producten openbaren, aan de wederpartij door te berekenen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door CTP vermelde bedragen exclusief btw en overige heffingen van overheidswege.
 4. CTP is te allen tijde gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van vooruitbetaling kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door CTP voorgeschreven wijze.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 8. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van CTP en onverminderd het bepaalde in artikel 9.6, draagt CTP geen aansprakelijkheid voor enige in het kader van de overeenkomst door de wederpartij of derden geleden schade, alsmede voor enige schade als gevolg van het gebruik van de door of namens hem geleverde producten. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van CTP conform het overige van dit artikel uitgesloten c.q. beperkt.
 2. Door CTP verstrekte adviezen, van welke aard dan ook, worden uitsluitend voor eigen risico door de wederpartij aangewend, tenzij CTP als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid zijnerzijds ernstig te kort heeft geschoten in de uitvoering van de adviesverlening.
 3. CTP heeft te allen tijde het recht de schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient CTP hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke eventuele aansprakelijkheid van CTP vervalt.
 4. CTP is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden toch aansprakelijkheid van CTP bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; (2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CTP aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan CTP toegerekend kunnen worden; (3) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze leveringsvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 5. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van CTP mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van CTP betrekking heeft.
 6. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval, onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van CTP, wordt uitgekeerd.
 7. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze leveringsvoorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens CTP, één jaar.
 8. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van CTP, vrijwaart de wederpartij CTP van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens CTP, alsmede het gebruik van de door CTP geleverde producten. Daaronder wordt mede begrepen vrijwaring van aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door de wederpartij geleverde zaken.

ARTIKEL 12. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door CTP geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht CTP hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan CTP of de door CTP aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. CTP is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de wederpartij en CTP voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van CTP wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse tekst van deze leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.